”Fiecare copil pe care îl instruim este un adult câștigat!” (V. Hugo)
   Acasă      Casa Experimentelor


 


Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Sistemul formal de educaţie în ştiinţă se confruntă cu declinul interesului elevilor faţă de ştiinţă, învăţare. La şcoală, subiectele sunt tratate într-un mod abstract. Lipseşte conexiunea dintre teoria predată în şcoală şi aspectele practice, fenomenele şi experienţele trăite care au o explicaţie ştiinţifică.

Casa Experimentelor va fi primul centru ştiinţific non-profit din România şi va răspunde problemelor menţionate oferind oportunitatea de învăţare extraşcolară într-un mediul informal. Va fi o grupare de mecanisme ştiinţifice instalate permanent, realizate în scopul de a învăţa despre ştiinţă în timp ce vizitatorii se „joacă” cu ele. Va fi de fapt un centru ştiinţific cu un concept inovativ de învăţare despre ştiinţă într-un mod informal.

Conceptul de bază al Casei Experimentelor este de a profita de tendinţa copiilor de a se juca, mai mult decât de a citi. Experimentele interactive variate vor crea contextul în care va fi posibilă experimentarea personală a fenomenelor şi explorarea unor situaţii noi şi de a pune întrebări. De fapt, principiul este de „a învăţa făcând” într-o manieră distractivă.

Obiectivele Casei Experimentelor sunt:

Obiectivul general de dezvoltare – Nivel crescut al educaţiei în România

Obiectivul 1 – Interes crescut pentru ştiinţă şi cultură în rândul tinerilor 

Obiectivul 2 – Întărirea capacităţii şi structurii organizaţiilor româneşti implicate în educaţie

Activităţile principale ale proiectului se concentrează în jurul transferului de cunoştinţe şi know-how elveţian (prin vizita de studiu de o săptămână la partenerul nostru elveţian Technorama,  workshop-ul de o săptămână susţinut în România de expertul nostru elveţian şi transferul continuu de know-how prin intermediul Reţelei de oameni de ştiinţă Elveţieni şi Români), construirea întregii structuri necesare (oameni, concepere website, materiale şi documente,  amenajări speciale ale spaţiului, proiectarea şi producerea experimentelor, publicitate si vizibilitate, testare, audit & certificare) şi pe funcţionarea pe durata a şase luni de implementare a Casei Experimentelor cu intrare gratuită pentru toată lumea care doreşte să ne viziteze. Calendarul activitatilor poate fi descărcat aici.

In cele 6 luni de implementare estimăm un număr de 29000 de vizitatori care vor deveni mesagerii noştri şi prin împărtăşirea experienţei lor îi vor atrage pe noii vizitatori chiar şi după finalizarea proiectului când accesul se va face pe baza unei taxe de intrare.

Grupurile ţintă sunt formate din populaţia şcolară (de grădiniţă, şcoală, profesori şi educatori) şi familii din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Strategia noastră este dată de conceptul „Ştiinţă pentru toţi”.

Parteneriatul creat în proiect este format din: Asociaţia pentru Formare – Partener coordonator; Technorama Science Center – Partener Elveţian care este un centru ştiinţific ce funcţionează pe aceleaşi principii; din sistemul educaţional avem Şcoala nr. 79, Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Liceul Teoretic Dante Alighieri, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân adunând peste 4300 de elevi şi ADOR Copiii Asociaţia familiilor adoptive cu peste 240 de familii

Durata proiectului este de 18 luni. Suma aprobată este 236.029,30 CHF, din care 92,66% sunt alocaţi partenerului coordonator şi 7,78% alocaţi partenerului elveţian. Contribuţia proprie a Asociaţiei pentru Formare este de 84.970,7 CHF în numerar, din donaţii, sponsorizări şi contribuţii din impozitul pe venituri (2%). Toate veniturile din alte activităţi taxate (de exemplu: taxa foto – video, taxa organizare petreceri pentru copii etc.) derulate în Casa Experimentelor, la finalul proiectului vor fi reinvestite în dezvoltarea centrului ştiinţific şi în oferirea unor experimente noi şi atractive publicului larg.

Mai multe detalii despre Programul de cooperare elveţiano – român găsiţi accesând următoarele link-uri:  www.swiss-contribution.ro sau

http://www.swiss-contribution.ch/romania

 Vă vom ţine la curent cu derularea proiectului!

Din 27 mai 2015 găsiți detalii despre proiect pe website-ul www.casaexperimentelor.ro


Project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union


The formal system of science education is challenged by the decline of students’ interest in science. At school topics are dealt with in a technical and abstract way. Is missing the connection between theory teaching in school and the practical facts, phenomenon and experiences, that have a scientific explanation, lived by every person “on his/her skin”.

The House of Experiments is the first non-profit Science Centre in Romania and answers to the problem mentioned above offering an additional out-of-school learning opportunity in more informal settings. It is a cluster of Science gadgets installed permanently all meant for play while learning of science. It is in fact a Science Centre with an innovative concept of teaching Science in an informal way. The basic concept of the House of Experiments is enhancing the tendency of the children to play more than to read. Various proposals of hands-on interactive exhibitions will manage to create explorative contexts in which it is possible to have a personal experience of the phenomena and to explore situations, asking questions. In fact the principle is “learning by doing” but in a funny way also.

The House of Experimentsobjectives are:

The overall development objective – Increased level of education in Romania

Project objective (outcome) 1 – Increased interest for science and culture among youngsters

Project objective (outcome) 2 – Strengthen the capacities and structures of the Romanian organisations involved in education

The main activities of the project are focused on the Swiss Know-how transfer (through one week study visit to our Swiss Partner Technorama, one week Workshop in Romania held by our Swiss Expert and continuous know-how transfer through the Swiss – Romanian Scientists Network), set-up of the entire needed structure (people, website design, documents, special arrangement of space, design and manufacture experiments, publicity & visibility, testing, audit & certification) and six months of functioning of the House of Experiments with free entrance for everyone during project implementation. In those 6 months of implementing period we expect to have 29000 visitors who will become our messengers and by spreading out their experience they will attract new visitors even after the project ending when the access will be made on the basis of entrance fee. The Plan of activities could be seen here.

 The target groups are formed by the school population (preschool children, school children and teachers) and families from Bucharest and Ilfov County. Our strategy is given by “Science for everyone” concept.

The Partnership created in the project is formed by: Association for Training – Lead Partner; Technorama Science Centre - the Swiss Partner that running a centre for science on the same principle; from the educational system are present here School no. 79, National College Emil Racovita, High School Dante Alighieri, Technical College Mircea cel Batran gathering more then 4300 students and ADOR Children Association – Community of the adoptive families with more then 240 families. 

The duration of the project is 18 months. The grant amount is CHF 236.029,30 out of which 92,66% allocated to Lead Partner and 7,78% allocated to Swiss Partner. The Association for Training’s own contribution is CHF 84.970,7 in cash from donations, sponsorships and redirected 2%. All the incomes came from other charged activities (i.e. photo – video fee, children birthday’s parties etc.) will be reinvested at the end of the project in the science centre’s development and in offering new and attractive experiments to the public.

More details about the Swiss Romanian Cooperation Programme are found at links:  www.swiss-contribution.ro or http://www.swiss-contribution.ch/romania

We keep updated the information about the project implementation!

Starting with 27th of May 2015, you find more information about the project on the following website: www.casaexperimentelor.ro


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2010 Scoala Copiilor. All rights reserved. Web Design MINARDO SRL